Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Poniedziałek, 24 lutego 2020, Do końca roku 311 dni Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE Prace remontowo-adaptacyjne

Dodane: ZPO Złota Data: 2020-01-21 14:16:28 (czytane: 143)  Wersja do druku

I.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie: uzupełnienie tynku z wykorzystaniem gładzi szpachlowej, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu dwóch pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby  świetlicy ( ok. 265m2 ), odnowienie podłogi poprzez cyklinowanie i  lakierowanie parkietu( ok.85m2 ), Wymiana osłon lamp sufitowych. Usługa z materiałem. Szczegóły w rozwinięciu...

 

Złota, dn 20.01.2020 r          

                                                                                  

                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prace remontowo-adaptacyjne

I.      Zamawiający

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

 

Miejsce wykonywania zamówienia:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Ul. Parkowa 4

28-425 Złota

 

II.      Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie: uzupełnienie tynku z wykorzystaniem gładzi szpachlowej, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu dwóch pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby  świetlicy ( ok. 265m2 ), odnowienie podłogi poprzez cyklinowanie i  lakierowanie parkietu( ok.85m2 ), Wymiana osłon lamp sufitowych. Usługa z materiałem.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

 

WIZJA LOKALNA

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z  dyr. ZPO Mariolą Warzecha tel. 41 3561614

 

IV.      Termin realizacji

Prace należy wykonać w terminie do 7.02.2020 r.

 

V.      Formy rozliczenia

 

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

 

VI.      Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

1.       Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

2.       Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

3.       Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.       Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę.

5.       Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 

6.       Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty.

 

VII.      Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 

 

VIII.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailem: ug@gminazlota.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

¾                 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 stycznia  2020 roku do godziny 12:00.

 

IX.      Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: ug@gminazlota.pl

Zamawiający zamieści na stronie internetowej ug@gminazlota.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

X.      Istotne postanowienia, umowy:

określa projekt umowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ

 

XI.      Zastrzeżenia dodatkowe

1.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny.

2.       Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

3.       Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4.       W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi   dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

XII.      Osoby do kontaktu

Dyr. Mariola Warzecha 41 3561614

Grzywna Jolanta 728198269

 

XIII.      Załączniki

1.       Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

2.       Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Przeczytaj również:
Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku (2020-02-24 13:55:19) - Komentarzy:(0)
Platforma żywnościowa (2020-02-24 12:30:22) - Komentarzy:(0)
Woda z ujęcia „Stawiszyce” nadaje się do spożycia (2020-02-23 09:48:57) - Komentarzy:(0)
Komunikat (2020-02-21 09:48:05) - Komentarzy:(0)
ZAPYTANIE OFERTOWE (2020-02-21 13:25:39) - Komentarzy:(0)
INFORMACJA O WYNIKACH (2020-02-21 13:18:39) - Komentarzy:(0)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (2020-02-21 13:14:38) - Komentarzy:(0)
Grali siatkarze (2020-02-21 13:07:12) - Komentarzy:(0)
Ogłoszenie (2020-02-21 11:14:42) - Komentarzy:(0)
Konferencja pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego” (2020-02-21 10:58:32) - Komentarzy:(0)Uwaga:
Masz ciekawa informacje z regionu, zdjecie, chcesz cos skomentowac?
Czekamy: gg: 4249166, email: redakcja@chroberz.info

   (0)
     

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 9