Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Środa, 08 kwietnia 2020, Do końca roku 267 dni Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodane: UG Złota Data: 2020-02-13 08:33:48 (czytane: 43)  Wersja do druku

 

Zakup fartuszków ochronnych do zajęć plastycznych

I.      Zamawiający

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zamówienia:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Ul. Parkowa 4

28-425 Złota

 

II.      Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1.       30 Fartuszków ochronnych do zajęć plastycznych ( 15 sztuk w 2020 i 15 szt w 2021 roku)

Rozmiar 134-140, Długość(od ramienia) 80 cm, Max szerokość 100 cm. Fartuszek wykonany jest z ortalionu ,obszyty lamówką, w dwóch kolorach- różowy, niebieski

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

 

IV.      Termin realizacji

Zamówienie należy wykonać w terminie do 06. 03.2020 r.

I.      Formy rozliczenia

 

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

 

II.      Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

1.       Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

2.       Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

3.       Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.       Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę.

5.       Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 

6.       Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty.

 

III.      Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 

IV.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailem: ug@gminazlota.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

¾                 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2020 roku do godziny 10:00.

 

V.      Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: ug@gminazlota.pl

Zamawiający zamieści na stronie internetowej ug@gminazlota.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

 

VI.      Zastrzeżenia dodatkowe

1.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny.

2.       Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

3.       Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4.       W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi   dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

VII.      Osoby do kontaktu

Dyr. Mariola Warzecha 41 3561614

Grzywna Jolanta 728198269

 

VIII.      Załączniki

1.       Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Przeczytaj również:
Komunikat meteorologiczny z godz. 07:17 dnia 08.04.2020 (2020-04-08 08:18:57) - Komentarzy:(0)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 37 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:28 dnia 07.04.2020 (2020-04-07 16:05:37) - Komentarzy:(0)
Komunikat meteorologiczny z godz. 07:11 dnia 07.04.2020 (2020-04-07 09:45:20) - Komentarzy:(0)
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 (2020-04-06 13:22:26) - Komentarzy:(0)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 35 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:44 dnia 06.04.2020 (2020-04-06 13:18:59) - Komentarzy:(0)
Odkażali teren gminy (2020-04-06 12:55:47) - Komentarzy:(0)
Komunikat meteorologiczny z godz. 08:02 dnia 06.04.2020 (2020-04-06 08:39:18) - Komentarzy:(0)
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 (2020-04-03 18:30:03) - Komentarzy:(0)
Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż (2020-04-03 11:51:06) - Komentarzy:(0)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 33 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:58 dnia 02.04.2020 (2020-04-03 07:57:53) - Komentarzy:(0)Uwaga:
Masz ciekawa informacje z regionu, zdjecie, chcesz cos skomentowac?
Czekamy: gg: 4249166, email: redakcja@chroberz.info

   (0)
     

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 2