Świadczenia wychowawcze - 500+ Okres zasiłkowy 2017/2018
2017-07-19 15:14:19


Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 
informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Okresy składania wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:


Ø  wniosek
złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku
następuje do dnia 31 października tego roku.Ø  wniosek
złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego rokuØ  wniosek
złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia
31 grudnia tego rokuØ  wniosek
złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje
do dnia 31 stycznia następnego roku.Ø  wniosek
złożony w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.Należy
więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez
wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.Świadczenie wychowawcze
– program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą
skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z
niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko
niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na
osobę wsparciem może być objęta rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie
niezależnie od dochodu.W przypadku dziecka
niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł.
Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na
utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są
dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna.Dodatkowe wsparcie w
wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy
dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie).Osoby ubiegające się o
wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając
do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się
o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności
dokumentowania sytuacji dochodowej.Świadczenie przysługuje
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek o świadczenie
wychowawcze będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu
teleinformatycznego:1)         utworzonego przez ministra właściwego
do spraw rodziny2)         udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych3)         banków krajowych świadczących usługi
drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do
spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

Lub osobiście w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, pokój 2a na parterze
budynku Urzędu Gminy w Złotej.   

Informacji
można uzyskać pod numerem tel. 41 356 16 01 (wew. 27)
http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4476