ZAWIADOMIENIE
2018-02-12 11:51:28Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Złotej
zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 04-03-2018 roku
(niedziela)
w świetlicy Urzędu Gminy Złota. Rozpoczęcie obrad w I terminie  o godz. 9:00, w  II terminie o godz. 9:30. Prosimy o
niezawodne przybycie wszystkich Członków 
Koła.Proponowany porządek obrad :

1. Zagajenie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski

7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

9. Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarz
budżetowego

10. Wolne wnioskihttp://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4684