Nowy sprzęt dla OSP
2018-06-08 13:32:33współfinansowany
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
W
dniu 07 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku OSP RP w
Złotej władze Gminy Złota przekazały jednostkom OSP sprzęt ratowniczy zakupiony
w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra
Sprawiedliwości. Jednostki OSP z Chrobrza, Pełczysk i Złotej pozyskały
nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci 3 zestawów ratownictwa medycznego  PSP R1 wraz  z deskami ortopedycznymi i szynami
Kramera  oraz dwóch defibrylatorów Philips FRx
 z zestawami szkoleniowymi. Więcej w rozwinięciu....

Prezesi obdarowanych jednostek odebrali z rąk
Przewodniczącego Rady Gminy w Złotej - Włodzimierza Mlaskawy, Wójta Gminy Złota
-Tadeusza Sułka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego - Ireneusza
Gołuszki zarówno zakupiony sprzęt jak i „Umowy darowizny” na podstawie których
Gmina Złota przekazała wymienionym jednostkom zakupiony sprzęt.Otrzymana dotacja z Funduszu
Sprawiedliwości w kwocie 29 898,00
zł jest wynikiem złożonego przez Gminę Złota wniosku w ramach naboru na
realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacja  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie :  na rzecz ochotniczych straży pożarnych
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ( Program I, Priorytet IIIB ).

>> Galeria zdjęć<<http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4796