Dobry Start 300 dla ucznia
2018-06-29 10:38:21


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu "Dobry start".


Świadczenie "Dobry Start" jest świadczeniem jednorazowym, czyli przysługuje tylko raz w roku z tytułu rozpoczynającego się roku szkolnego. Adresowane jest dla dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Ze wsparcia skorzystać mogą także uczące się w szkołach dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.Ta nowa forma wsparcia finansowego przeznaczona jest dla
wszystkich rodzin, w których są uczące się dzieci, ponieważ świadczenie dobry
start będzie przyznawane niezależnie od posiadanego dochodu.
Warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 300 złotych jest
złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun uczącego się
dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek
składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.Wniosek o świadczenie "dobry start", analogicznie,
jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+",
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę
internetową Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
www.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą
wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).
Wnioski będą przyjmowane w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79 w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Wychowawczych pokój nr 2a (parter) w godzinach pracy Ośrodka: od
poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze
będą wypłacone najpóźniej do końca września.Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a
ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu
świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty
elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana
na wskazany adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79, lub pod numerem
telefonu 413561601 wew. 27

 

 - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [pdf]

- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [pdf]http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4816