NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2018
2018-07-30 09:20:07Stowarzyszenie
Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje
pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu

„Świętokrzyski Fundusz
Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Projekt jest
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

·       
Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:

1.      Grupa
nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze
sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego.2.      Młoda organizacja pozarządowa lub
grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może
ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden

z następujących typów działań:- realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku
publicznego, o których mowa

w
Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznegoLUB- realizację projektu związanego z rozwojem młodej
organizacji pozarządowej.

·       
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie projektu:

Wnioskowana
kwota mikrodotacji nie może przekraczać
5 000 zł.

·       
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2018 wysokość
środków finansowych zaplanowanych

na dofinansowanie mikrodotacji
to 365.000,00
.·       
Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 20.08.2018 r. (od godz. 8:00) – 24.08.2018
r.  (do godz. 16:00).

Warunki składania wniosków:1.    Wnioskodawca,
w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o
mikrodotację w formie elektronicznej
za pomocą aplikacji dostępnej

na stronie internetowej
www.fio.sir.com.pl.2.    W szczególnych
przypadkach
możliwe jest złożenie
wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony
elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza).
W przypadku wysyłki pocztą/kurierem

na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2018”.3.   
Data wpływu dokumentów nie może być
wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (20-24.08.2018).4.   
Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 1/2018
złożyć maksymalnie 1 wniosek.Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Wnioski
złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej,
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.Ze
względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach
naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania
naboru.·       
Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów.

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku
dokonywana będzie przez
Komisję Oceny Wniosków, w
oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.W ramach
konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej
wadze:Dla grup nieformalnych:- 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi
działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się
narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców
wsparcia w ramach projektu)i/lub- 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu
zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej.

Dla młodych organizacji pozarządowych- 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi
działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się
narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia
w ramach projektu) (w przypadku
projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)lub- 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności
odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części:. „Odbiorcy projektu”
oraz „Rezultaty projektu”.

·       
Zalecany przedział czasowy na realizację projektów
(inicjatyw):

Nie wcześniej niż 15 września 2018 r., nie
później niż 15 grudnia 2018 r.

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia
nie skutkuje odrzuceniem wniosku

na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny
przedział czasowy na realizację inicjatywy, dostanie rekomendację do
dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez
Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie
skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji.
Sugeruje się, by inicjatywy nie trwały dłużej niż 3 miesiące.

·       
Termin
oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi
na konkurs.

Szczegółowe
informacje dot. naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie
internetowej projektu:
www.fio.sir.com.plhttp://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4832