Otwarty nabór partnera
2018-08-23 12:37:04
Otwarty nabór partneraw celu wspólnej realizacji
projektu w ramachPoddziałania 9.2.1Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji
projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych.Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na
konkurs zamknięty nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.Gmina Złota, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w
ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.I. Cel projektu:Ułatwiane
dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez profilaktykę społeczną
skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego,
świetlic środowiskowych itp. II.
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:


1.
Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi),
obejmującą:a) tworzenie
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w
społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających
opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych),b) wsparcie
dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w
ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów
pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej,c) usługi
świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i
wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i
niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających
wsparcia w formie usług opiekuńczych).2.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług
społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie
opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

III.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: a)     
Wsparcie
merytoryczne i organizacyjne
Gminy przy
realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola
doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i
promocji projektu. IV.
Wymagania wobec partnera: a)     
Partner musi
być podmiotem ekonomii społecznej prowadzącymi w swojej działalności statutowej
usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.b)      Partner musi posiadać
doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim
potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.V. Zgłoszenie powinno zawierać:a)     
Opis
dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego
największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami
społecznymi.b)     
Opis
koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań
określonych w pkt. III a)c)      
Wykaz
zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z
ich krótkim opisem.d)     
Wykaz osób,
którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie
osoby te mogą realizować w projektach.e)     
Deklarację
gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do
podpisania umowy o dofinansowanie projektu.f)      
Dokumenty
potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.g)     
Oświadczenie,
o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust.
1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1417).h)     
Zgłoszenie
powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.VI. Opis kryteriów branych pod
uwagę w wyborze partneraa)     
Spełnienie
wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)b)     
Opis
dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego
największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami
społecznymi. Max. 30 pktc)      
Opis
koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań
określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.d)     
Wykaz
zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z
ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.e)     
Wykaz osób,
którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie
osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.VII. Termin składania ofertOferty w formacie .doc., docx. lub
.pdf należy przesłać do dnia 17.09.2018
roku, do godziny 9.00
na adres e-mail:
ug@gminazlota.pl

http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4850