Nie niszcz drogi, bo zapłacisz!
2019-02-15 13:12:22


Przypominamy o karach, jakie grożą za niszczenie dróg gminnych, zwłaszcza poprzez ich zaorywanie.

Zgodnie z art. 39. ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności,
które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń
albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu
drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny
sposób pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i
materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Zaoranie pasa drogowego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 kodeksu
wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych.


W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub
uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.


W przypadku wystąpienia sytuacji
łamania powyższych przepisów, sprawcy będą zgłaszani na policję, a osoby
odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągane do
odpowiedzialnośc
http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5020